Sinteză privind principii ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public

Documente aferente:

 

– Administraţia constituie un element al statului de drept, interesul său fiind identic cu cel al unei bune administrări a justiţiei. Dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre judecătorească ori întârzie în executarea acesteia, garanţiile art. 6 din Convenție de care a beneficiat justiţiabilul în faţa instanţelor judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a fi.

Pasivitatea creditorului nu poate constitui o justificare pentru neexecutarea unei hotărâri deoarece nu este rezonabil să-i ceri unei persoane, care în urma unei proceduri judiciare a obţinut o hotărâre împotriva statului, să recurgă la procedura de executare silită sau să intenteze noi acţiuni împotriva autorităţii pentru a obţine executarea obligaţiei în cauză.

– În unele cazuri este necesar ca creditorul să efectueze anumite demersuri procedurale care să permită sau să accelereze executarea unei hotărâri. Obligaţia de cooperare, care îi revine unei persoane, nu trebuie să depăşească totuşi strictul necesar şi, în orice caz, nu exonerează administraţia de obligaţia pe care i-o impune Convenţia de a acţiona din proprie iniţiativă şi în termene rezonabile, bazându-se pe informaţiile de care dispune, pentru a respecta hotărârea pronunţată împotriva sa.

– Obligația instituită de lege în sarcina creditorului de a depune o cerere scrisă pentru executare, o copie a actului de identitate și/sau o copie a hotărârii definitive, învestite cu formulă executorie constituie formalităţi rezonabile, neputând fi considerate acte de executare silită. În situația în care creditorul nu depune documentația prevăzute de lege, este important ca debitorul să îl informeze cu privire la formalităţile necesare pentru executare.

Refuzul creditorului de a efectua formalităţi legale rezonabile pentru executarea hotărârii reprezintă o imposibilitate obiectivă de executare. Refuzul creditorului de a coopera, atunci când îndeplinirea obligaţiei autorităţilor implică în mod necesar cooperarea acestuia, constituie un caz de imposibilitate obiectivă de executare (de ex., refuzul creditorului de a permite accesul pe terenul său pentru ridicarea unui stâlp).

– Constituie imposibilitate obiectivă de executare şi situaţia în care hotărârea judecătorească obligă autoritatea să efectueze un act care nu mai putea fi adus la îndeplinire în momentul pronunţării hotărârii (de ex., reintegrarea pe postul de director, în condițiile în care mandatul corespunzător funcției de director expirase la momentul la care s-a pronunțat hotărârea; reluarea unei proceduri de adjudecare, în condițiile în care a dispărut obiectul de adjudecat). Imposibilitatea de cuantificare a sumei de plată determină o imposibilitate obiectivă de executare (de ex., obligarea la plata unor suplimente salariale, fără a se stabili prin hotărâre cuantumul acestora și în absența unui act normativ care să stabilească cuantumul, procentul sau care să ofere criterii de determinare concretă a acestora).

– În schimb, refuzul autorităților de a executa o hotărâre, invocând argumente care nu fuseseră aduse la cunoştinţa instanţei de fond, nu poate reprezenta o imposibilitate obiectivă de executare. De asemenea, refuzul de executare întemeiat pe elemente de fapt care fuseseră analizate şi respinse de instanţele judecătoreşti, nu poate reprezenta o imposibilitate obiectivă de executare.

– Pronunțarea unei noi hotărâri, care obligă autoritatea debitoare la plata unor despăgubiri/zi întârziere pentru neexecutare, constituie o dovadă că executarea era la acel moment posibilă, în ciuda susținerilor debitoarei privind imporibilitatea de executare.

– Autoritățile nu se pot sustrage executării unei hotărâri judecătoreşti, invocând interpretarea incorectă a legii interne sau a situaţiei de fapt din partea instanţelor naţionale, repunând astfel în discuţie fondul cauzei. Chiar dacă ar exista o divergenţă de interpretare, pe baza principiului supremaţiei dreptului într-o societate democratică, hotărârea definitivă pronunţată de instanţele naţionale prevalează faţă de opinia autorităţilor administrative, iar acestea sunt obligate să se conformeze în întregime. În plus, în unele situații în care autoritățile au invocat aceste aspecte, CEDO le-a reproşat acestora că nu au introdus căile de atac ordinare împotriva hotărârii judecătoreşti criticate.

– Autoritatea nu se poate prevala de o imposibilitate obiectivă de executare, dacă această imposibilitate nu a fost constatată în cadrul unei proceduri judecătoreşti sau administrative, opozabile creditorului. O scrisoare simplă a debitoarei, prin care informează partea interesată de ”imposibilitatea” executării, nu constituie un motiv de exonerare.

– În situația obținerii unei hotărâri care constată imposibilitatea executării, autoritatea trebuie să facă demersuri pentru a asigura executarea prin echivalent.

– În situația în care autoritatea invocă imposibilitatea executării deoarece situația juridică din cauză este neclară (de ex., situația imobilului de predat), CEDO consideră că este datoria autorităţilor şi nu a creditorului să clarifice situaţia juridică.

– Autoritatea debitoare nu trebuie să facă acte prin care să determine imposibilitatea de executare (de ex, vânzarea apartamentului în litigiu în timpul procesului intentat de reclamant).

– Chiar dacă dispozitivul hotărârii nu pune în sarcina autorităţilor nicio obligație precisă (de ex., dacă se dispune anularea unui act al administrației), hotărârea trebuie executată, deoarece obligația de executare a unei hotărâri nu se limitează la dispozitiv, ci trebuie să aibă în vedere și considerentele. Dacă totuși hotărârea obținută nu este susceptibilă de executare, fiind necesară introducerea unei noi acțiuni pentru stabilirea detaliilor privind executarea, autorităţile sunt cele care trebuie să facă acest demers.

Executarea în mod defectuos a unei hotărâri judecătoreşti, fapt constatat fie de instanțele naționale, fie în mod direct de CEDO, atrage încălcarea Convenției (de ex., emiterea unei noi decizii privind pensia sau a unei decizii de reintegrare care sunt anulate ulterior de instanța de judecată).

– Chiar dacă neexecutarea unei hotărâri se datorează unei alte autorităţi a statului decât instituţia debitoare, statul rămâne responsabil pentru încălcarea Convenției.

Simpla susţinere a autorităţii că ar fi executat nu este suficientă, în măsura în care nu se coroborează cu alte elemente de probă.

Printr-o contestaţie la executare nu se poate repune în discuţie fondul, afectând autoritatea de lucru judecat a titlului reclamantei.

Suspendarea executării unei hotărâri pronunţate împotriva statului nu este în esenţă contrară Convenţiei, deoarece și debitorul public trebuie să aibă posibilitatea de a invoca fapte apărute după pronunțarea hotărârii definitive. Totuşi, în materii importante pentru reclamant (cum ar fi dreptul muncii), autorităţile trebuie să acţioneze cu diligenţă sporită pentru a asigura executarea rapidă.

În absenţa unei hotărâri de suspendare a executării, faptul că o contestaţie la executare este în curs nu justifică un refuz de executare. Emiterea unei decizii de suspendare de către debitoare nu justifică neexecutarea.

– În situația în care creditorul este nemulţumit de modalitatea în care s-a făcut executarea, autoritățile sunt obligate să depună diligențele necesare pentru a stabili, în cadrul procedurilor judiciare inițiate de creditorul nemulțumit, dacă și-au executat în mod corect obligația.

– O creanță împotriva statului, rezultată dintr-o hotărâre judecătorească, rămâne validă și trebuie executată, chiar dacă potrivit legislației interne dreptul de a cere executarea silită s-a prescris. Constatarea de către instanţele naţionale a prescrierii dreptului creditorului de a cere executarea silită nu înlătură obligaţia de executare a hotărârii interne, având în vedere că aceasta nu a fost nici anulată, nici modificată.

A. Particularităţi în cauzele referitoare la hotărâri judecătoreşti privind obligaţia de a da (o sumă de bani)

Statul nu poate să invoce lipsa resurselor financiare pentru a justifica neexecutarea unor hotărâri judecătorești.

– În situația în care creditorul şi autoritatea debitoare au creanţe reciproce operează compensarea; în acest caz nu trebuie distins între bugetul local și bugetul de stat.

– Formularea unei contestaţii la executare în scopul stabilirii cuantumului datoriei nu este, în principiu, contrară Convenției.

B. Particularităţi în cauzele referitoare la hotărâri judecătoreşti pronunţate împotriva unor societăţi faţă de care statul este responsabil

– Pentru ca statul să poată fi exonerat de răspundere pentru acţiunile şi omisiunile unei societăți comerciale/companii naţionale, aceasta trebuie să beneficieze de o independenţă instituţională şi operaţională suficientă faţă de autorităţi.

– Faptul că o procedură de lichidare judiciară este în curs/ finalizată în privinţa unei societăţi faţă de care statul este responsabil, nu justifică neplata unei creanţe izvorâte dintr-o hotărâre definitivă. Chiar dacă derularea unei proceduri de faliment poate justifica o anumită întârziere în plata unei creanţe, statul nu poate să invoce lipsa resurselor financiare pentru a justifica neexecutarea unor hotărâri judecătorești.

C. Particularităţi în cauzele referitoare la hotărâri judecătoreşti prin care s-a stabilit obligaţia de reintegrare pe post şi/sau plata drepturilor salariale

Reorganizarea/restructurarea activităţii nu constituie un motiv întemeiat pentru a refuza executarea unei hotărâri; CEDO estimează că, dacă ar accepta acest argument, ar echivala cu a admite că administrația se poate sustrage executării unei hotărâri invocând eliminarea postului din organigramă. În situația invocării unui astfel de motiv, autoritatea trebuie să se adreseze unei instanţe care să constate prin hotărâre definitivă imposibilitatea de reintegrare pe postul deţinut anterior.

Nu se poate reproşa creditorului că a refuzat un post de execuţie, în măsura în care acesta era inferior  celui pe care îl deținuse. Nu se poate reproşa creditorului nici că nu s-a înscris la concursul de ocupare a postului, în condițiile în care hotărârea internă impunea debitoarei o obligație necondiționată de reîncadrare. În schimb, dacă creditorul refuză în mod nejustificat să accepte posturile oferite, fapt constatat printr-o hotărâre judecătorească, debitorul se află într-o imposibilitate obiectivă de executare.

Obligaţia de reintegrare ia sfârşit în momentul în care creditorul se pensionează sau la deschiderea procedurii lichidării judiciare împotriva debitoarei.

Obligaţia de plată a salariilor subzistă până în momentul reintegrării efective/momentul în care obligația de reintegrare a luat sfârșit. Obligaţia de plată a salariilor include şi obligaţia de plată a contribuţiilor sociale aferente.

– După reintegrarea pe post, acordarea unui salariu inferior echivalează cu o neexecutare parţială.

D. Particularităţi în cauzele privind executarea cu întârziere

– În principiu, în absența unei justificări rezonabile, executarea unei hotărâri cu o întârziere mai mare de 1 an constituie o încălcare a Convenţiei. Durata procedurilor administrative nu constituie o justificare rezonabilă pentru întârziere.

Caracterul rezonabil al termenului de executare trebuie să fie apreciat ţinând seama în special de complexitatea procedurii de executare, de comportamentul creditorului şi al autorităţilor competente. Totuşi, indiferent de complexitatea procedurilor de executare sau a sistemului bugetar, statul este obligat să garanteze oricărei persoane dreptul la executarea hotărârilor într-un termen rezonabil.

– Executarea cu întârziere este imputabilă autorității dacă a fost determinată de introducerea unei contestaţii la executare care a fost respinsă de către instanţa naţională.

Eşalonarea plăţilor pe perioade excesive constituie o încălcare a Convenției. Totuși, în situații excepționale, determinate de cuantumul și numărul creanțelor, măsurile de eşalonare a plăţii creanţelor, luate pentru menţinerea echilibrului bugetar, sunt conforme Convenției.

– Prin executarea cu întârziere (mai mare de 1 an), creditorii suferă un prejudiciu moral, care nu poate fi compensat prin simpla constatare a încălcării Convenției, fiind necesară acordarea unor sume cu titlu de daune morale. Autoritatea debitoare datorează daune morale chiar dacă a compensat prejudiciul material cauzat de executarea cu întârziere (de ex., debitul a fost actualizat cu rata inflației).

S-au deschis inscrierile pentru competitia sportiva cu scop caritabil RUN FOR FUTURE

Asociatia Un Strop de Fericire organizeaza pe 20 septembrie 2014, ora 10, la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti, competitia sportiva de alergare, cu strangere de fonduri in scop caritabil, RUN FOR FUTURE. Evenimentul isi propune sa incurajeaze un stil de viata sanatos in comunitatea ploiesteana si se adreseaza tuturor varstelor.

Cei care doresc sa participe au la dispozitie 2 trasee la alegere, 5 km sau 2 km. Taxa de participare este de 20 de lei. Banii rezultati din taxa de participare vor sustine proiectul de educatie ”O Noua Sansa”, initiat de asociatie incepand din toamna anului 2014 in beneficiul copiilor din centre sociale.

Regulament de participare

1. Generalităţi 1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la crosul caritabil Run for Future

1.2. Organizatorul evenimentului este Asociatia Un Strop de Fericire in parteneriat cu MTS Dir. Jud. Sport si Tineret Prahova.

1.3. Probele din cadrul Run for Future sunt deschise tuturor doritorilor, respectand conditiile impuse de organizator: alergare traseu 2000 m alergare traseu 5000 m

1.4. Înscrierea participanţilor se face la adresa de email contact@stropdefericire.ro, direct prin voluntarii organizatiei sau in ziua competitiei. Detalii si la www.stropdefericire.ro/run-for-future/.

1.5. Prin inscriere si semnarea formularului de înscriere fiecare participant: – declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la Run for Future, precum şi regulamentul competiţional, – îşi dă acordul ca imaginea sau sau alte date publice precum rezultatele obţinute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub forma de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. in mod gratuit şi necenzurat; Inscrierea pe adresa de email trebuie sa contina urmatoarele informatii: nume si prenume, varsta, proba la care doresti sa participi, numar de telefon telefon (pentru livrarea biletului de participare).

1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a vreunui participant;

1.7. Competitia se desfasoara in ziua de 20 septembrie 2014, ora 10 , la Sala Sporturilor Olimpia Ploiesti.

1.8. Traseul competitiei: 2000 m 5000 m Harta Traseu Participanţii la acest eveniment au la dispozitie pentru ambele probe traseul marcat cu sageti albastre. Pentru cei foarte mici, in masura in care exista cerere, putem pune la dispozitie un traseu special. traseu

2. Obligaţiile participanţilor

2.1. Participarea la Run for Future se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mental.Evenimentul este deschis adulţilor şi copiilor. Pot participa copii de orice vârstă; cu menţiunea ca cei sub 12 ani să fie însoțiți în mod obligatoriu de un părinte , tutore sau cadru didactic. Pentru cei peste 12 ani este necesar acordul scris al unui părinte/tutore. Acest formular de acord se poate completa si in dimineața respectiva 2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.3. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare medicala valabilă. 2.4. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.2.5. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

Taxa de participare

3.1. Taxa de participare se plăteşte prin transfer bancar sau numerar. Pentru clarificari, un reprezent al organzatoarului va contacteaza imediat dupa inscriere. Asociația Un Strop de Fericire C.I.F.: 30021242 IBAN: RO93BRDE300SV95437263000

3.2. Înscrierile se deschid la 08.septembrie.2014 .

3.3. Taxa de participare: 20 lei. 3.4. În caz de neprezentare la start, abandon, retragere din orice motiv taxa de participare nu se returnează.

3.5. În cazul anulării competiţiei în caz de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator taxa de înscriere nu se returnează, competitia se reprogrameaza. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

3.6. Inscrierile se fac pana pe data de 19.09.2014, dar si in ziua concursului. poza fam alearag

4. Categorii şi clasament

4.1. Se fac clasamente pentru ambele probe si se premiaza locurile 1,2 si 3. 5.

Proceduri de concurs

5.1. Numărul de concurs Numărul de concurs trebuie montat pe partea din fata a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe tot timpul concursului.

5.2. Startul Startul în ambele probe de concurs va avea loc sambata 20 septembrie la ora 10:00.

5.3. Retragerea din concurs/Abandon a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu doreşte să continue concursul are obligaţia să se deplaseze până la punctul de start/sosire, predă numărul de concurs şi este considerat retras. b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a face loc celor care vin din spate, doresc şi pot să îi depășească.

6. Protecţia mediului înconjurător

6.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control. 6.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

7. Echipament obligatoriu

7.1. Echipamentul recomandat de către organizatori cuprinde: număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator). pantofi de alergare echipament de alergare, inclusiv haina de ploaie pentru caz de ploaie

8. Reclamaţii/Contestaţii

8.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris la organizator, la 1 ora de la finish-ul oficial.

9. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului

9.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă. Caritate Banii rezultati din taxa de participare vor sustine proiectul de educatie ”O Noua Sansa”, constand in ore de pregatire la disciplinele fundamentale precum limba romana si matematica. Proiectul debuteaza in toamna anului 2014 in centrele sociale din judetul Prahova. Asociatia Un Strop de Fericire este o organizatie nonprofit care de la inceputul anului 2012 se implica prin intermediul comunitatii prahovene, a tinerilor voluntari in special, in proiecte de caritate si educatie nonformala, in beneficiul copiilor defavorizati din centrele sociale din judetul Prahova si Botosani.

Asociatia Un Strop de Fericire ajuta persoanele defavorizate, copiii si tinerii in special, sustine educatia tinerilor cu oportunitati reduse, contribuie la imbunatatirea conditiilor de viata in centrele sociale, implica comunitatea sa fie solidara in scopuri de interes pentru comunitate, responsabilizeaza tinerii din comunitate, contribuie la dezvoltarea lor personala, prin implicarea lor in proiectele propuse de organizatie. Asociatia Un Strop de Fericire a realizat pentru comunitatea prahoveana conditii mai bune in centre sociale – pentru copiii cu ADHD si autism din Ploiesti am amenajat o camera de terapie senzoriala in Centrul de Servicii Comunitare Sf. Andrei, a construit pentru copii si tineri defavorizati 2 locuri de joaca, la Centrul de Servicii Comunitare “Sf. Maria” Valenii de Munte si Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni, la Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni a amenajat si dotat un club al copiilor si a initiat activitati tip “scoala dupa scoala” pentru copiii internati.

Prin proiecte de educatie nonformala a creat Atelierele Un Strop de Fericire, un workshop in care copiii isi dezvolta abilitatile practice si creative prin activitatati de pictura, desen, quilling, origami, lucru manual, a organizat excursii educative la Muzeul Antipa, Castelul Bran, Castelul Peles, Cetatea Rasnov, GradinaZoologica pentru copiii din centre sociale, a sustinut campania de igiena orala pentru copii „Zambiti, zambiti va rog!”, a incurajat educatia copiilor defavorizati prin proiecte ca „Biblioteca Ambulanta”, „Citim impreuna”, „Doneaza ghiozdanul tau”. In prezent, printr-un parteneriat cu cu Asociatia Shakespeare School pentru Educatie asociatia ofera copiilor defavorizati din judetul Prahova lectii gratuie de limba engleza prin metoda nonformala.

afis 8 septembrie

ASOCIAŢII JUDEŢENE PE RAMURĂ DE SPORT

ASOCIAŢII JUDEŢENE PE RAMURĂ DE SPORT

1. Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi Prahova
Număr certificat: 0000087
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Prahova.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00001/16.01.2001.

2. Asociaţia Judeţeană de Tenis de Masă Prahova
Număr certificat: 0001775
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Prahova.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00001/15.01.2002.

3. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova
Număr certificat: 0001843
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Prahova.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00002/29.01.2002.

4. Asociaţia Judeţeană de Box Prahova
Număr certificat: 0000690
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti, Prahova.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00003/17.05.2002.

5. Asociaţia Judeţeană de Atletism Prahova
Număr certificat: 000701
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti, Prahova.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00004/20.05.2002.

6. Asociaţia Judeţeană de Handbal Prahova
Număr certificat: 0000747
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00005/30.05.2002.

7. Asociaţia Judeţeană de Judo Prahova
Număr certificat: 0000753
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00006/04.06.2002.

8. Asociaţia Judeţeană de Şah Prahova
Număr certificat: 0000816
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00007/27.06.2002.

9. Asociaţia Judeţeană de Ciclism Prahova
Număr certificat: 0000824
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00008/01.07.2002.

10. Asociaţia Judeţeană de Popice – Bowling Prahova
Număr certificat: 0000841
Adresa: Bulevardul Republicii, nr. 32 D, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00009/08.07.2002.

11. Asociaţia Judeţeană de Lupte Prahova
Număr certificat: 0000930
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00010/13.08.2002.

12. Asociaţia Judeţeană de Gimnastică Prahova
Număr certificat: 0009082
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00011/11.11.2002.

13. Asociaţia Judeţeană de Badminton Prahova
Număr certificat: 0009128
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00012/16.12.2002.

14. Asociaţia Judeţeană de Scrimă Prahova
Număr certificat: 0009129
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00013/16.12.2002.

15. Asociaţia Judeţeană de Volei Prahova
Număr certificat: 0009190
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00001/31.01.2003.

16. Asociaţia Judeţeană de Baschet Prahova
Număr certificat: 0009197
Adresa: Strada Ştefan cel Mare, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00002/05.02.2003.

17. Asociaţia Judeţeană de Karate W.K.C. Prahova
Număr certificat: 0015304
Data eliberării: 06.05.2004.
Adresa: Strada Pielari, nr. 5, Ploieşti.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00001/2004.

18. Asociaţia Judeţeană de Arte Marţiale Prahova
Număr certificat: 0015672
Data eliberării: 29.03.2005.
Adresa: Aleea Panduri, nr. 3 A, Câmpina.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00001/2005.

19. Asociaţia Judeţeană de Orientare Prahova
Număr certificat: 0015962
Data eliberării: 23.11 2005.
Adresa: Plopeni, str Cernei nr.8.
Secţii: –
Număr identificare: PH/B/00002/2005.

ASOCIATII SPORTIVE FARA PERSONALITATE JURIDICA 2010 – JUDETUL PRAHOVA

ASOCIATII SPORTIVE FARA PERSONALITATE JURIDICA 2010 – JUDETUL PRAHOVA

Număr C.I.S.

Data eliberării

Denumire structura sportiva

Judet

Oras

Adresa

Număr identificare

institutia publica de apartenenta

57011

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „MILLENNIUM „Simache

Prahova

Ploiesti

Ploiesti, str Malu Rosu nr 102

PH /F/ 00001

scolar

57002

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „VIITORUL”

Prahova

Breaza

Breaza, DN 1 nr 1

PH /F/ 00002

scolar

57003

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „CONDORII”

Prahova

Popesti

Com Brazi, sat Popesti str Ciresilor nr 9

PH /F/ 00003

scolar

57004

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „MINITES”

Prahova

Batesti

Com Brazi sat Batesti, str Mihai Eminescu nr 69

PH /F/ 00004

scolar

57005

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „SCOALA CENTRALA”

Prahova

Campina

Campina, Calea Doftanei nr 13

PH /F/ 00005

scolar

57006

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „MISLEA”

Prahova

Scorteni, sat Mislea

Scorteni str Independentei nr 1

PH /F/ 00006

privat

57007

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „PETROTEL”

Prahova

Ploiesti

Ploiesti str Mihai Bravu nr 235

PH /F/ 00007

privat

57008

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „STEAUA – POSESTI”

Prahova

Posesti

Scoala cu cls I-VIII Posesti, sat Posesti

PH /F/ 00008

scolar

57009

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „T.T.-TOPSPORT”

Prahova

Baicoi

Baicoi, Aleea Timis nr 9

PH /F/ 00009

privat

57010

30.04 2010

ASOCIATIA SPORTIVA ” ERIGILL-Sc gen Provita de Sus”

Prahova

Provita de Sus

Com Provita de Sus, sat Provita de Sus nr 120

PH /F/ 00010

scolar

57012

17.06 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „VOIINTA 2010”

Prahova

Vadu Parului

Primaria com Albesti Paleologu

PH /F/ 00011

cs. loc.

57013

17.06 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „PLEASA”

Prahova

Pleasa

Primaria com .Bucov, Str Principala

PH /F/ 00012

cs. loc.

57014

17.06 2010

ASOCIATIA SPORTIVA NICOLAE BALCESCU”

Prahova

Ploiesti

Ploiesti, Aleea Scolii nr 2

PH /F/ 00013

scolar

57015

17.06 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „AVANTUL”

Prahova

Cerasul

Primaria com Cerasu, str Centru

PH /F/ 00014

cs. loc.

57016

17.06 2010

ASOCIATIA SPORTIVA ‘PRECIZIA”

Prahova

Breaza

Breaza str Republicii nr 82 B

PH /F/ 00015

cs. loc.

57017

17.06 2010

ASOCIATIA SPORTIVA ‘IMPACT SPORT’

Prahova

Aricesti

com Aricesti str Principala anr 22

PH /F/ 00016

cs. loc.

57018

08.09 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „VOINTA GAZARU”

Prahova

Surani

com.Surani str. Bisericii nr 340

PH /F/ 00017

privat

57019

08.09 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „TINERETUL”

Prahova

Bucov

com. Bucov Sos. Nationala nr.2

PH /F/ 00018

cs. loc.

57020

08.09 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „VIITORUL „

Prahova

Pantazi

com. Valea Calugareasca Sos Nationala nr. 204

PH /F/ 00019

cs. loc.

57021

07.10 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „Scoala Scorteni”

Prahova

Scorteni

Com Scorteni, str Principala nr 7

PH /F/ 00020

scolar

57022

07.10 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „Scoala Bordeni”

Prahova

Bordeni

Com Scorteni sat Bordeni str IL Caragiale nr 12

PH /F/ 00021

scolar

57023

07.10 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „ORASENEASCA”

Prahova

Breaza

Breaza , str Republici nr 63

PH /F/ 00022

cs. loc.

57024

07.10 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „SCOALA HASDEU”

Prahova

Campina

Campina , str M Kogalniceanu nr 31

PH /F/ 00023

scolar

57025

12.11 2010

ASOCIATIA SPORTIVA ‘”LILIESTI”

Prahova

Baicoi

Baicoi str Progresului nr 5

PH /F/ 00024

scolar

57026

12.11 2010

ASOCIATIA SPORTIVA ‘SPORTING”

Prahova

Manesti

com Manesti str Principala nr 116

PH /F/ 00025

scolar

57027

12.11 2010

ASOCIATIA SPORTIVA MAGURELE

Prahova

Magurele

Scoala cu cls I-VII Magurele

PH /F/ 00026

scolar

57028

12.11 2010

ASOCIATIA SPORTIVA SCOLARA „3 VOILA”

Prahova

Campina

Campina str Voila nr 19

PH /F/ 00027

scolar

57029

12.11 2010

ASOCIATIA SPORTIVA a SCOLI „SFINTII IMPARATI”

Prahova

Balta Doamnei

Scoala cu clasele I-VIII Sf Imparati Balta Doamnei

PH /F/ 00028

scolar

57030

12.11 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „VIITORUL PIETROSANI”

Prahova

Pietrosani

Com Puchenii Mari sat Pietrosani nr 70

PH /F/ 00029

scolar

57031

17.11 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „PRAHOVA 2010”

Prahova

Tomsani

Com Tomsani nr 207 A

PH /F/ 00030

privat

57032

17.11 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „VIITORUL „

Prahova

Cornu

com Cornu Bd Eroilor nr 480

PH /F/ 00031

scolar

57033

22.12 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „TINERETUL”

Prahova

Balta Doamnei

Com Balta Doamnei nr 199

PH /F/ 00032

privat

57034

22.12 2010

ASOCIATIA SPORTIVA „VISPESTI 2010”

Prahova

Ploiesti

Ploiesti, str Trotusi nr 9

PH /F/ 00033

privat

ASOCIATII SPORTIVE FARA PERSONALITATE JURIDICA 2011 – JUDETUL PRAHOVA

ASOCIATII SPORTIVE FARA PERSONALITATE JURIDICA 2011 – JUDETUL PRAHOVA

Număr C.I.S.

Data eliberării

Denumire structura sportiva

Judet

Oras

Adresa

Număr identificare

institutia publica de apartenenta

57035

12.04 2011

ASOCIATIA SPORTIVA „ANTON PANN”

Prahova

Ploiesti

Ploiesti, str. Luminisului nr . 8

PH / F/ 00001

scolar

57036

12.04 2011

ASOCIATIA SPORTIVA „SAGETATORII”

Prahova

Ploiesti

Ploiesti, str Elena Doamna nr 25

PH / F/ 00002

scolar

57037

12.04 2011

ASOCIATIA SPORTIVA „POTIGRAFU – 2”

Prahova

Potigrafu

com. Gorgota Scoala cu cls I-VIII Potigrafu

PH / F/ 00003

scolar

57038

24.05 2011

ASOCIATIA SPORTIVA „SCOALA CU CLASELE I-VIII „

Prahova

Varbilau

com Varbilau, Scoala cu clasele I-VIII

PH / F/ 00004

scolar

57039

24.05 2011

ASOCIATIA SPORTIVA „TUFENI”

Prahova

Baicoi

Baicoi str. Unirii nr 21

PH / F/ 00005

cs.loc.

57040

24.08 2011

ASOCIATIA SPORTIVA „PUSCASI”

Prahova

Puscasi

com.Barcanesti sat Puscasi nr 14

PH / F/ 00006

cs.loc.

57041

24.08 2011

ASOCIATIA SPORTIVA ‘SPICUL”

Prahova

Poienarii Rari

com. Poienarii Burchii str. General Anghelescu nr 22

PH / F/ 00007

privat

57042

24.08 2011

ASOCIATIA SPORTIVA „SERBAN VODA”

Prahova

Slanic

Slanic, str. Slanicului nr 13

PH / F/ 00008

scolar

57043

24.08 2011

ASOCIATIA SPORTIVA ‘VOINTA 2011″

Prahova

Habud

com. Sirna sat Habud nr 276

PH / F/ 00009

privat

OFERTĂ DE SEZON – PRIMĂVARĂ 2013 : EXCURSII, MINISEJURURI, MESE FESTIVE

CENTRUL DE AGREMENT SINAIA

VILA ”CASA ELEVILOR”:
AMPLASARE: B-dul CAROL I, nr. 51;
REGIM DE FUNCŢIONARE: permanent;
CAPACITATE: 27 locuri/serie;
CONDIŢII DE CAZARE: Cazarea se realizează la un nivel ridicat de confort, în 10 camere cu 2, 3, 4 paturi; mobilier modern, TV cablu în fiecare cameră, încălzire centrală, grupuri sanitare pe fiecare nivel. Vila nu dispune de bloc alimentar propriu, servirea mesei putând fi asigurată la Pensiunea “Casa Duca”, situată în imediata vecinătate.
AGREMENT:
Vizitarea obiectivelor turistice din staţiune (Complexul Muzeal Peleş şi Pelişor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul ”George Enescu”, Muzeul Bucegi, Casino Sinaia);
Plimbări şi drumeţii montane pe trasee marcate (Piscul Câinelui, Poiana Stânii, Cota 1400, etc.);
Transport pe cablu Sinaia – Cota 1400 – Vârful cu Dor.

TARIF CAZARE*: 35 LEI/ZI/PERSOANĂ

CENTRUL DE AGREMENT BUŞTENI
Centrul dispune de două vile cu o capacitate totală de cazare de 114 locuri/serie, astfel:

VILA ”ŞOIMUL”:
AMPLASARE: Str. MIHAI EMINESCU, nr. 16;
REGIM DE FUNCŢIONARE: permanent;
CAPACITATE: 74 locuri/serie;
CONDIŢII DE CAZARE: Vila a fost renovată şi modernizată în ultimii ani, principalele lucrări de investiţii constând în recompartimentarea spaţiilor de cazare, grupuri sanitare proprii, parchet, tâmplărie modernă (uşi, lambriuri). Vila dispune în prezent de 17 camere cu 3, 4, 5, 6 paturi, cu grup sanitar propriu, încălzire centrală. Totodată, aici pot fi asigurate servicii de masă în blocul alimentar cu o capacitate de 80 locuri/serie. În sala de mese se pot organiza în condiţii deosebite banchete, reuniuni, mese festive, diverse acţiuni şi întruniri.

VILA ”CRIŞUL”:
AMPLASARE: Str. GRIVIŢEI, nr. 24;
REGIM DE FUNCŢIONARE: permanent;
CAPACITATE: 40 locuri/serie;
CONDIŢII DE CAZARE: Vila a fost complet renovată în toamna anului 2009, cazarea fiind asigurată în 11 camere cu 2, 3, 4, 5 paturi; încălzire centrală, grupuri sanitare moderne pe fiecare nivel, tâmplărie PVC. Servirea mesei se poate asigura la blocul alimentar al Vilei ”Şoimul”.
AGREMENT:
Vizitarea obiectivelor turistice din staţiune şi din împrejurimi (Casa Memorială ”Cezar Petrescu”, ”Sfinxul” şi ”Babele” – stânci modelate de vânt în Masivul Bucegi, Crucea de pe Vârful Caraiman);
Drumeţii în Masivul Bucegi (Cascada Urlătoarea, Cabana Gura Diham, etc.);
Transport pe cablu pe Platoul Bucegilor.

TARIFE*:
CAZARE + PENSIUNE COMPLETĂ: 66 LEI/ZI/PERSOANĂ
CAZARE: 35 LEI/ZI/PERSOANĂ (fără masă)
CAZARE + MIC DEJUN: 43 LEI/ZI/PERSOANĂ
CAZARE + DEJUN: 47,50 LEI/ZI/PERSOANĂ
CAZARE + CINĂ: 46 LEI/ZI/PERSOANĂ
CAZARE + MIC DEJUN + DEJUN: 55 LEI/ZI/PERSOANĂ
CAZARE + MIC DEJUN + CINĂ: 54 LEI/ZI/PERSOANĂ
CAZARE + DEJUN + CINĂ: 58,50 LEI/ZI/PERSOANĂ
TARIF MASĂ FESTIVĂ BANCHET: 60 LEI/PERSOANĂ

CENTRUL DE AGREMENT CHEIA
Centrul de agrement a fost reintrodus în circuitul turistic în primăvara anului 2010, oferind copiilor şi tinerilor servicii de cazare într-o vilă complet renovată, situată aproape de centrul staţiunii, astfel:

VILA ”BRĂDET”:
AMPLASARE: Str. MĂNĂSTIRII;
REGIM DE FUNCŢIONARE: permanent;
CAPACITATE: 17 locuri/serie;
CONDIŢII DE CAZARE: Vila a fost renovată şi modernizată în anul 2009, dispunând de 4 camere cu 3, 4 şi 6 paturi, două grupuri sanitare comune, încălzire centrală, parchet, tâmplărie modernă (uşi, lambriuri). Servirea mesei poate fi asigurată la o pensiune turistică situată în imediata vecinătate, tarifele fiind stabilite în funcţie de meniul solicitat, numărul de persoane şi de pensiuni, în limita a aproximativ 40 – 45 lei/zi/persoană (pensiune completă).
AGREMENT:
Mănăstirile Cheia şi Suzana (la 5 km sud de staţiune);
Muzeul Mineralogic “Flori de Mină”;
Drumeţii la Cabanele Muntele Roşu şi Zăganul;
Plimbări pe Valea Berii;
Barajul de la Măneciu;
Oraşul Vălenii de Munte (Casa Memorială “Nicolae Iorga”).

TARIF CAZARE*: 35 LEI/ZI/PERSOANĂ

La cerere putem asigura transport cu microbuz RENAULT MASTER (15 locuri) la un tarif total de 272 LEI (Ploieşti – Cheia şi retur).

Instituţia noastră oferă gratuitate pentru un conducător de grup, la fiecare 10 tineri plătitori, cu excepţia meselor festive.
*Tarifele sunt valabile până la data de 23 IUNIE 2013.

Informaţii suplimentare şi rezervări la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Prahova din Mun. Ploieşti, str. Pielari, nr. 5 (zona Stadionului “Ilie Oană”) sau la telefon: 0244/59.59.92 şi fax: 0244/59.59.98, e-mail: djst.prahova@mts.ro , web-site: www.djstprahova.ro – Secţiunea Tabere.

Director executiv,
PROF. LAURENŢIU – VIRGIL NICOLESCU